Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer
Schoonmakend Nederland heeft de website met zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Schoonmakend Nederland aanvaardt voor mogelijke onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van Schoonmakend Nederland) aan derden doorgeven.

Onder website wordt in deze disclaimer verstaan: www.schoonmaakjerijk.nl en daaraan gekoppelde (sub)domeinen.

Privacybeleid
Schoonmakend Nederland respecteert de privacy van alle leden, sollicitanten en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Schoonmakend Nederland via het recruitmentsysteem en de verwerkingen via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • De persoonsgegevens die je op de website schoonmaakjerijk.nl invult verstrekken aan de contactpersoon van het (schoonmaak)bedrijf van de vacature.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Schoonmakend Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schoonmakend Nederland
Rompertsebaan 50
Postbus 3265
5203 DG ’s-Hertogenbosch
info@schoonmakendnederland.nl

Verwerken van persoonsgegevens
We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan.  Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Je kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder dat u daarbij persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Wanneer je reageert op een vacature of het contactformulier, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in recruitmentsoftware van het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) en worden gebruikt om te begeleiden naar werk in de schoonmaakbranche. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) verzamelt persoonsgegevens van jou, om;

 • uitvoering te geven aan onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie, advies, personeelsadministratie
 • te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten
 • informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten
 • je te benaderen voor aanbiedingen, events en andere informatie die voor jou interessant kan zijn, dit kan ook gaan over vacatures van de leden van Schoonmakend Nederland
 • je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts, indien je je daarvoor hebt aangemeld
 • jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgens persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode en huisnummer
 • Woonplaats

Alleen indien je daarvoor toestemming geeft zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar bewaren. 

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door diverse medewerkers van Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany). Zo is bijvoorbeeld onze Communicatieafdeling verantwoordelijk voor de verzending van onze nieuwsbrieven, persberichten, uitnodigingen en het plaatsen van berichten op onze social media kanalen.

Voor het uitvoeren van de bemiddelingsactiviteiten maakt Schoonmakend Nederland gebruik van een externe partij (FlexCompany) die uitvoering geeft aan de gegevensverwerkingen en bemiddeling naar werk. Deze derde partij verwerkt persoonsgegevens waardoor zij als verwerker worden aangemerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden voor commercieel gewin.

Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bemiddeling naar werk en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van bijvoorbeeld de Rijksoverheid of handhavingsinstanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Als geen sprake is van een wettelijke verplichting of van noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst, verstrekken wij alleen gegevens aan anderen nadat we van jou expliciete toestemming hebben verkregen.

Bewaartermijn
Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) bewaren jouw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. In dat geval kun je contact met ons opnemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden via de link onderaan de betreffende email.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) focussen op beveiliging van de ICT-processen en –systemen. De beveiliging is gericht op de bescherming van informatie zelf en de middelen waarop het wordt opgeslagen zoals verschillende informatiesystemen, hardware, operating systems, databases, bedrijfsnetwerken en de fysieke locaties. Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) gebruikt diverse digitale beveiligingstechnieken zoals: encryptie, firewalls en beveiligde servers. Verder geldt dat jouw persoonsgegevens op beveiligde, Nederlandse dan wel Europese servers worden opgeslagen.

Verder voorzien wij al onze medewerkers van instructies inzake het belang van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol; de inhoud van onderhavige Privacyverklaring; de noodzaak van het verkrijgen van toestemming bij verzending van nieuwsbrieven en informatie met betrekking tot andere marketingdoeleinden; en de noodzaak om hun wachtwoorden en / of devices voortdurend te beschermen. 

Website
Als je de website www.schoonmaakjerijk.nl bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Cookies

 • Om een goede werking van deze website te bewerkstelligen maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Schoonmakend Nederland verzamelt géén gebruiksgegevens en de vergaarde informatie blijft anoniem.
 • Schoonmakend Nederland en het Mobiliteitscentrum Schoonmaak (uitgevoerd door FlexCompany) gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers de websites en apps gebruiken. Het staat je vrij deze cookies te weigeren. Dit kan door de settings van je webbrowser aan te passen. Wij wijzen je er op dat dit gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten, zonder jouw settings aan te passen, stem je in met ons gebruik van cookies.
 • Voor het tonen van relevante advertenties op websites van andere partijen of social platforms maken we gebruik van technieken waarbij uitsluitend relevante informatie wordt doorgegeven aan deze derde partijen. Jouw mailadres en telefoonnummer kan gehasht worden doorgegeven, zodat alleen de partijen waar jij je hebt aangemeld jou kunnen herkennen en de voor jou relevante advertenties kunnen tonen.